Ongewenste omgangsvormen

Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. Helaas is ongewenst gedrag niet altijd te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 16 % van de werknemers in Nederland een enkele keer tot zeer vaak te maken heeft gehad met ongewenste omgangsvormen ( www.arbo-online.nl september 2020). Gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Onder ongewenste omgangsvormen c.q. ongewenst gedrag wordt verstaan

Seksuele intimidatie
Elke vorm van seksuele toenadering in de werkomgeving, die een werknemer tegen wie het is gericht, als ongewenst ervaart. Dit kan verbaal, maar ook non-verbaal zijn: het tonen van seksueel getinte afbeeldingen, aanstaren of seksueel gerichte gebaren. Daarnaast kan seksuele intimidatie fysiek zijn. Dat zijn alle vormen van ongewenst lichamelijk contact: een arm om de schouder, beetpakken, knijpen, zoenen, aanranden en verkrachten.

Pesten
Herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegen iemand zich niet kan verdedigen. Pestgedrag kan direct gericht zijn tegen 1 of meerdere personen: bijvoorbeeld kleinerende en vernederende opmerkingen, voortdurende kritiek, fysiek aanvallen of bedreigen. Pesten kan ook minder direct: iemand isoleren, buitensluiten en negeren of roddelen, kwaadaardige geruchten, leugens en valse beschuldigingen verspreiden.

Intimidatie
Een werknemer angst aanjagen of onder druk zetten door psychisch of fysiek geweld of door te dreigen met bijvoorbeeld ontslag of andere sancties.

Discriminatie
Direct of indirect onderscheid op basis van bijvoorbeeld etnische achtergrond, godsdienst, seksuele geaardheid, geslacht of op welke grond dan ook als bedoeld in art. 1 van de Grondwet. Discriminatie kan zich uiten in pestgedrag of (seksueel) intimiderend gedrag.

Agressie en geweld
Gedragingen waarbij een werknemer verbaal of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het werk

E-mail ons   |   Nieuwe Schoolweg 2   |   9756 BB Glimmen   |   +31(0)6 44788058   |